دانلود مقاله فارسی خرید هاست دایرکت ادمین vps آلمان خريد هاست دایرکت ادمین ارزان سرور اختصاصي هلند خرید وی پی اس خريد هاست سی پنل سفارش موشن گرافیک

مقاله بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

چکیده : در سالهای اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از قدیم نمایان شده است در رابطه دولتها و ملتها تعریفی نو نضج گرفته که دولتها جهت ویرایش کیفیت خدمات عمومی ،بایستی در مساوی تحقق اهداف خود پاسخگو وخدمتگزار مردم باشند

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر,انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر,انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

چرا که ملتها هستند با پرداخت مالیات و عوارض، بودجه وغیره پشتیبانی مالی دولتها را فراهم می آورند در واقع رابطه می بایست بصورت بده بستان یا مبادله تعریف شود در این مقاله تلاش جهت ن است با توجه به اصول اولیه بنیانگذاران TQM به طور موردی کلی فرد د TQM تأثیرات آنرا در کشورهای مختلف ارزیابی کرده و شاخصهای خاصی از TQM را درسازمانهای خاصی ار این کشورها مورد تحقيق و تطبیق قرار دداده و نتایجی در مورد موثر ی کار برد TQMبیان می شود .

کلمه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر (TQM )، شاخصهای TQM، فرد دTQM، بومی کردن، سهم بازار ،چرخه دمنیگ کیفیت

مقدمه :
تاریخچه و اصول TQM :
درسال۱۹۲۴ شوهارت مطا لعه کنترل کیفیت آماری SQCرا شروع نمود در سال ۱۹۵۰دکتر دمینگ با آشنایی با روش SQC مهندسان ومدیران ابیشتر شدن اجرایی سازمانهای بزرگ ژاپنی را راهنمای داد. در سال ۱۹۶۰اولین دوایر کنترل کیفیت به منظور بازبینی کیفیت ایجاد شدند دردهه ۱۹۸۰مفهوم TQM انتشار شد سرانجام در دهه ۱۹۹۰ISO9000وQS9000بعنوان مـدل جهان ی و استانداردجهان ی جهت سیسـتم کیفیت شناخته شدند.
مديريت كيفيت فراگير (TQM) ابتدا در عمليات توليد تكراري بكار گرفته شد. مشكلات زيادي در توسعه تسري اين مفاهيم و وسائل به ديگر اهداف داشت بعضي از سئوالات كه آيا كيفيت در تمام كارهاي تجاري (كسب پيشه )كه خروجي هاي آنها اطلاعات خدمات حرفه اي است بجاي توليد ملموس قابليت كاربرد دارد بر طبـق اصول شناخته شده دكتر ديمينگ كه (يعني تمركز به كنترل كيفيت آماري) يك فرضيه و متدولوژي ساخته آزمايش شده است و اين اصول بشرح زير داراي سه اصل اساسي است.
۱- تمركز بر تذکر سازمان بر درك جوابگويي به نيازهاي مشتري يكي از سه اصل اساسي است. رو در رويي با مشتريان(داخلی وخارجی) جهت درك سطح انتظارات يا پيش بيني انتظارات آينده، فرايند طراحي شده اي ارائه خواهد كرد تا كوشش هاي كسب پيشه را به مشتري گره بزند يك چهارچوبي پيشنهاد مي شود تا به کمک آن به تعريف شاخص و معياري در مقابل انتظارات پايه اي مشتريان داخلي خارجي جهت خدمات كيفي باشد.
۲- ویرایش مستمر (دائمي) تمام کالاها خدمات و فرايندها بصورت سيستماتيك دومين اصل اساسي است؛ بكارگيري موفق يت آمیز چرخه دمیدگ(PCDA (و کایزن همراه با معرفت هر فرايند بطور جامع اندازه گيري كارائي آن و پس تهیه و تولید اصول قابل درك و پياده كردن حد حدود براي آن با بكارگيري در عمليات توليدي شروع مي شود. وسائل كيفيتي پايه را مي توان اكنون به تمام كارها كه حاوی سيستم هاي اطلاعاتي، بازاريابي، مالي، حمل نقل، نگهداری هاي بهداشتي، آموزش ، سازماندهي، مهندسي، تحقيق گسترش وغیره مي شود ،تسري داد.
۳- مشاركت فراگير تمام مشتركين اصل اساسي سوم است نقش فرمانبردار ي و حمايت مديريت عالی چگونگي استفاده از سيستم براي عموم، تشويق و تواناسازي در فرمانبردار ي را شناسايي مي كند، مثالهايي در چگونگي نظام دادن كامل مشاركت عرضه كنندگان اندازه گيري پيشرفت اهداف آنها فراهم مي شود و توجه به کارکنان درگير نمودن تمام اعضاء سازماني جلب حمايت آنها در فرايندها تصميم گيري ها وتولیدخدمات وکالاها است(TQM) بر اساس سينرژي تمام كاركنان است نه نمايندگان آنها, پس به مطالعه موردی TQM درچهار کشور ژاپن آمریکا و تایوان ایران با توجه به اصول سه گانه فوق می پردازیم.(جعفری وافراد دیگر ۰ ۰۱۳۷۹ ۱۸- ۲۰)

ارزیابی TQM در ژاپن:
در دهه هاي ۱۹۶۰-۱۹۵۰ كالاهاي ژاپني با كيفيت پايين قيمت ارزان مشهور بودند ولي در دهه ۱۹۷۰ و بعد ازآن كالاهاي اين كشور به داشتن كيفيت بالا و قيمت متعادل زیاد دیده شده شدند در نتيجه اين تغييرات ميزان صادرات ژاپن افزايش يافت سبب كسري تراز بعضي از كشورهاي دنيا در مقابل ژاپن شد این نتيجه انقلاب كيفيت در صنايع ژاپن بود.
دو علت در اين انقلاب كيفيت قابل بررسي است:
۱-عوامل موفق يت ژاپن
۲-ورژن كنترل كيفيت فراگير ژاپني
عوامل خوب یت ژاپن
الف) طبق تحقيقات پژوهشهاي كه توسط اتحاديه پژوهشگران و مهندسان ژاپني انجام شده اعلام گرديد كه علت اصلي اين تغييرات و تحولات عظيم اقتصادي در ژاپن خوب يت آنها فعالی تهاي فراگير كنترل كيفيت صنايع كوچك بزرگ بوده است.
ب) بعد از عنوان نظر دمينگ در ژاپن و پذيرفته شدن آن بوسیله صنايع ژاپن اين سيستم(TQM )كه بوسیله دمينگ ارائه مي گردد توسط پژوهشگران ي همچون جوران ايشی كاوا بررسي شد. اين نظام با نظام اجتماعيوفرهنگی معین ه هاي ملي و استانداردهاي آموزش ي ژاپن از طريق آزمون خطا عجین شده است .
در ابتدا معین ه هاي فعالی تي كنتر ل كيفيت در ژاپن را بررسي مي كنيم

كنترل كيفيت فراگير در سازمان
۱-فعالی تهاي كنترل كيفيت توسط تمامي كاركنان سازمان در تمام فعالی تهاي سازمان اجرا مي شود
۲-روش هاي دمينگ: دمينگ به ژاپني ها اين درس را داد كه اين فعالی تها همگاني و فراگير بايد درتمام سطوح سازمان بخشها انجام گيرد ژاپني ها بر مبناي آموزش هاي دمينگ با توجه به ويژگيهاي اجتماعيو فرهنگی وملی خويش، شيوه هاي مشاركت همگاني را ابداع كردند و در پياده كردن آن در صنايع توليدي خوب بودند اين خوب يت به دو علت بستگي داشت

الف) اين مشاركت تحت الگوي چرخه دمينگ PDCA بخشهاي مختلف مديريتي براي صنايع توليدي نشان داده شده است
ژاپني ها چرخه دمينگ را ياد گرفته اند وخوب شدند در اثر مشاركت گروهي فعال چرخه دمينگ را به خوب ي در صنايع خود به گردش در آوردند از اين طريق مسير پيشرفت و گسترش را عينيت بخشيدند . هر يك از گامهاي پيشرفت، در دنيا نشان مي دهند كه ژاپني ها در نهادينه كردن چرخه دمينگ همآهنگ سليقه هاي ملي و ساختارهاي فرهنگی واجتماعي موفق بوده اند.

ب )در نظام کیفیت فراگیر ژاپنیها معتقد هستند که کیفیت مقدم به منفعت است و راه رسیدن به منفعت از مسیر کیفیت می گذرد. کیفیت محصولات خدمات باید طبق نظر مشتریان باشد. برنامـه ریزی و تولید بایستی در جهت تامین نیازمندی مشتریان باشد.کار های روشمندی برای معرفت نیازهای مشتریان انجام می شود نتیجه این کار ها به بخش پروگرام ریزی تولید منتقل می شود.
در ژاپن آموزش های مستمر و نظام مند کنترل کیفیت سبب شده که سرمایه گذاری انرژی زیادی صرف آموزش پرورش آدم ی جهت کار های کنترل کیفیت (QC) شود. این روش های کنترل کیفیت درمورد همه کارکنان در تمام سطوح سازمان که چهار سطح عالی- میانی- متخصصین کارگران و کارپرهزینه اجرا می شود تا آنان روزانه کایزن تولید کنند.

کار های ملی جهت تشویق و پیشبرد کنترل کیفیت در سطح کشور
در کشور ژاپن تشویق در سطح ملی توسط سازمانهایی بشرح زیر انجام شده است:
الف- نقش اتحادیه پژوهشگران مهندسان ژاپنی (Juse)
ب- جایزه دمینگ در سطح ملی کشور
ج- نقش مکامل علمی کنترل کیفیت مدیران عالی دو بار در سال تجارب خود را درمورد کار های کنترل کیفیت مبادله می کنند.
د- معیارهای کنترل کیفیت
ث) ماه کیفیت (ماه نوامبر هر سال) تمام شرکت های ژاپنی در ماه پرچم کیفیت را به اهتزاز در می آورند.

تحولات کیفیت در ژاپن حاوی ۵ دوره است:
وهله اول: اصرار بر جداسازی مرمت بود (S.S, C.C, TE)
وهله دوم: اصرار بر روی فرایند تولید DOE, 7 TODLS IN (QC), CC, TE, RA
وهله سوم: تاکید بر روی فرایند پروگرام ریزی بود (DOE) (TOC), (CC), TE, RA, MA, RT, QC
وهله چهارم: اصرار بر روی فرایند فروش و خدمات بعد از فروش QFD, FMEA+ فنون وهله سوم
وهله پنجم: تاکید بر روی مدیریت کیفیت فراگیر در همه مراحل با استفاده از فنون و وسائل پیشرفته آماری (روشهای پیشرفته آماری + فنون وهله ای)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

متن موزیک وصیت نامـه یاس

دانلود آهنگ جدید یاس ترانه و شعر موسیقی وصیت نامـه یاس آدم ا از چه ...

کارشناسی مهندسی معدن سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار

با درود گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و محترم . در این پست دانـلود پروژه ...

متن آهنگ مسافر از عرفان

دانلود آهنگ جدید آهنگ مسافر از عرفان می‌خوام من بگم چند کلمه دلِ کتابم بازم ...